Logo of the Clearing-House Mechanism with link to this website

Link to our fast mirror site in the USA in collaboration with SGRP

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening en bekrachtiging door België

 

Ondertekening

Op 5 juni 1992, tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties over Leefmilieu en Ontwikkeling (UNCED), de z.g. 'Wereldtop' in Rio de Janeiro, Brazilië, heeft België als een van de eerste landen het Verdrag inzake biologische diversiteit ondertekend. 

 

Bekrachtiging of ratificatie

De bekrachtigingsoorkonde van België werd op 22 november 1996 bij de zetel van de Verenigde Naties in New York, neergelegd. Vanaf die dag is België een verdragsluitende partij geworden onder het Verdrag inzake biologische diversiteit.

Overeenkomstig artikel 36 (4) van het Verdrag, treedt het Verdrag voor een partij in werking 90 dagen na de datum van bekrachtiging. Voor België is het Verdrag dus in werking getreden op 20 februari 1997.

Publicatie in het 'Belgisch Staatsblad / Moniteur belge' op 02.04.1997,  pp. 7.671-7.692.

 

Verloop van de bekrachtiging

Als gevolg van de vierde fase van de staatshervorming in 1993 is het ratificatieproces in België vrij complex geworden. De verscheidene stappen die nodig waren om tot de bekrachtiging van het Verdrag te komen, worden hierna vermeld.

Franse Gemeenschap  (Communauté française)

"27.03.95 - Décret portant assentiment à la Convention sur la diversité biologique et à ses annexes I et II, faites à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992", publié dans le Moniteur belge, 13.09.95, p. 25.895.

Vertaling: "27.03.95 - Decreet houdende toestemming in het Verdrag inzake biologische diversiteit en in de bijlagen I en II ervan, gedaan te Rio de Janeiro op 5 juni 1992", gepubliceerd in het  Belgisch Staatsblad, 13.09.95,  p. 25.895.


Waals Gewest  (Région wallonne)

"06.04.95 - Décret portant assentiment à la Convention des Nations-Unies du 9 mai 1992 sur la diversité biologique", publié dans le Moniteur belge, 10.06.95, p. 16.674.

Übersetzung: "06.04.95 - Dekret über die Zustimmung zu dem am 9. Mai 1992 unterzeichneten Übereinkommen der Vereinigten Nationen Über die biologische Vielfalt", gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, 10.06.95, p. 16.674.

Vertaling: "06.04.95 - Decreet tot goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties van 9 mei 1992 inzake biologische diversiteit", gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, 10.06.95,  p. 16.675.


Federale regering - Gouvernement fédéral

Wet van 11 mei 1995 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake biologische diversiteit, en Bijlagen I en II, gedaan te Rio de Janeiro op 5 juni 1992. Bekrachtigd door de Senaat op 09.12.94 en aangenomen door de Kamer op 19.01.95.

Loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique, et Annexes I et II, faites à Rio de Janeiro le 5 juin 1992. Sanctionnée par le Sénat le 09.12.94 et adoptée par la Chambre le 19.01.95.

Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 02.04.1997,  pp. 7.671 - 7.692.


Duitstalige Gemeenschap  (Deutschsprachige Gemeinschaft)

"05.02.96 - Dekret zur Zustimmung zu dem am 5. Juni 1992 in Rio de Janeiro unterzeichneten Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt und zu den Anlagen I und II", gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, 12.07.96,  p. 19.077.

Traduction: "05.02.96 - Décret portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, et aux annexes I et II", publié dans le Moniteur belge, 12.07.96,  p. 19.078.

Vertaling: "05.02.96 - Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit, ondertekend te Rio de Janeiro op 5 juni 1992, en van de bijlagen I en II", gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, 12.07.96, p. 19.078.


Vlaamse Gemeenschap  (Communauté flamande)

"19.03.96 - Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake biologische diversiteit, en van de bijlagen I en II, ondertekend te Rio de Janeiro op 5 juni 1992", gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, 24.05.96,  p. 13.674.

Traduction: "19.03.96 - Décret portant approbation de la Convention relative à la diversité biologique, ainsi que des annexes I et II, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992", publié dans le Moniteur belge, 24.05.96,  p. 13.675.


Brussels Hoofdstedelijk Gewest -
Région de Bruxelles-Capitale

"25.04.96 - Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Rio de Janeiro op 5 juni 1992", gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, 27.06.96,  p. 17.725.

"25.04.96 - Ordonnance portant assentiment à la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992", publiée dans le Moniteur belge, 27.06.96,  p. 17.725.


Bijkomende informatie

Een volledige lijst van de landen die het Verdrag inzake biologische diversiteit hebben bekrachtigd, goedgekeurd of aanvaard, alsmede van de landen die tot het Verdrag zijn toegetreden (in het Engels), kunt u vinden op:
general ratification list of the Convention on Biological Diversity.

Deze lijst wordt bijgehouden door het Verdragssecretariaat. Juli 2002 waren er 183 verdragsluitende partijen (182 landen en de Europese Gemeenschap). Op dat ogenblik waren 194 landen aangesloten bij de Verenigde Naties. 

Hoofdpagina > Bijdrage > Ratificatie

Laatste bijwerking  03-05-2005


©  Het Belgisch uitwisselingsweb, 2001.
Nederlandstalige versie op het Internet sinds 3 juli 2001.
Neem contact op met ons.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen